TeleTrade билан савдо

Forex савдоси (бошка молия бозорларида савдо сингари) бу дунёнинг барча савдо турлари орасида энг даромадли тур сифатида тан олинган амалиётдир. Профессионал ва мувоффакиятли трейдерлар куйидаги имкониятларга эга:

 • Савдолардан юкори даромад олиш;
 • Интернет-трейдингда узинг билмларини яхшилаш ва ривожлантириш;
 • Иш жараёнида мустакил фаолият курсатиш;
 • Хохлаган жойда ва хохлаган вактда даромад олиш.

ГК TeleTrade – бу интернет оркали савдоларга катнашиш имкониятини берувчи ишончли хамкор.

Forex бозорида TeleTrade билан савдо – бу:

 • Савдо амалиётлари ва битимларнинг тез утказилиши;
 • Юкори сифатли MetaTrader терминали, вакт ва профессионаллар томонидан тан олинган;
 • Проскальзывание кичик микдори;
 • Молия интсрументларининг микдори куплиги;
 • Молия сохасидаги юкори малакали мутахассисларнинг бепул ахборот тахлиллари;
 • Реквотларнинг (реджект) максимал кичик сони;
 • Спреднинг бозор харакати тезлиги доирасидан катъий назар узгармаслиги;
 • Мижозларга ёрдам марказининг мавжудлиги 24/7.

Форекс савдо хисоб ракамини очиш

Форекс савдо хисоб раками шахсий кабинет оркали мустакил равишда хамда бизнинг консультант ёрдамида очилиши мумкин. Консультантга мурожат килиб сиз факатгина талабнома такдим киласиз.

Савдо хисоб ракамини очиш

Хисоб ракамдан маблагларни олиш ва тулдириш усуллари

TeleTrade билан хамкорлик килиб сиз, маблагларни олиш ва тулдиришнинг энг осон усулларига эга буласиз. Бунда сиз факат шахсий кабинетингиздаги инструкцияга риоя килсангиз бас.

Даромадларингизни нак пулга айлантириш хам муаммо эмас. TeleTrade компаниясидаги хисоб ракамдан маблаг утказиш 1 кундан 7 кунгача муддатни олади.

Пул олиш ва пул тулдириш амалларини сиз банкнинг Visa ва MasterCard, турли пул утказмалари, WebMoney сингари электорн тулов тизими ва бошка турладан фойдашингиз мумкин. Тулик маълумотни сиз шахсий кабинетда олишингиз мумкин.

Демо-хисоб ракам

Реал хисоб ракамни очиб унга пул маблагларини киритишдан олдин машгулот демо – хисоб ракамида савдо килишни тавсия киламиз. Демо – хисоб ракамидаги барча савдо амалиётлари виртуал пул маблаглари билан амалга оширилади.

Демо – хисоб ракамида савдоларни амалга ошириб Сиз назарий билимларингизни амалиётда куллаб уз билимларингизни мустахкамланишига ва тажрибангиз ошишига эришасиз. Энг асосийси бунда Сиз уз маблагларингизни хавф хатардан саклаб виртуал маблаглар билан савдо битимларини амалга оширасиз. Савдо терминалида демо – хисоб ракамини очиш.

Хужжатлар ва регламентация

TeleTrade билан хамкорлик килар экансиз сиз хамкорлигимизни тартибга солувчи барча зарур хужжатларни кулингизга олишингиз кафолатланади.

Шартнома (PDF)

Шартнома хамкорликни тартибга солувчи барча жихатларни уз ичига олган булиб томонларнинг барча хукук ва мажбуриятлари белгиланган.

pdf шартномани кучириш

Котировка регламенти (PDF)

Ушбу булимда куйдагилар ёритилган:

 • Савдо амалиётларида ишлатиладиган термин ва тушунчалар;
 • Маржинал савдоларнинг амал килиш принциплари;
 • Ордералрни ишлатиш (уларни очиш ва ёпиш);
 • MetaTrader 4 савдо платформасида мижозни авторизация килиш боскичлари ва савда амалиётлари тарихи сакланиши;
 • Мавжуд булган зиддиятларни хал килиши тартиби.
pdf форматида котировка тартибини кучириш

 

Савдо килишни бошлашдан олидин юкоридаги хужжатлар билан танишиб кизиктирган саволларга TeleTrade консультация хизматига мурожат килиб аниклик киритиш максадга мувоффик булади.