Cfd. бу нима узи

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) – бу хар хил активларнинг нархидаги фарк учун тузулган шартномадир. CFD бу икки тараф уртасида тузиладиган узига хос келишув ва мажбурият битимидир,ушбу келишувнинг мазмуни бу актив нархининг жорий киймати ва тузилган шартнома муддати тугаган вактдаги киймат фаркини беришдан иборатдир. Эсда тутиш лозимки ушбу шартномани тузиш активга эгалик килиш хукукини бермади. Амалда CFD контрактлари муддати белгиланмайди, шарнома эса исталган томонларнинг уз хохишига асосан ихтиёрий вакт мобайнида тухтатилиши мумкин.

Илк CFD контрактлари Буюкбританияда 1980 йилларда пайдо булган. Уша даврда CFD шартномасини факатгина акциялар нархидаги фаркни олиш учун ишлатилган холос. Хозирги давр бозори, барча биржа инструменларига CFD шартномаларини тузиш имкоятини беради.

CFD контрактлари пайдо булишидан олдин нархлардаги фарк буйича халкаро биржаларда савдо килиш хукуки факатгина юз минглаб доллар капиталига эга булган инвесторларга берилар эди. CFD контрактлари хатто капитал микдори кичик булган жисмоний шахсларга хам ушбу имкониятни такдим килади. Шартнома тузиш имкониятлари устав капиталида 2000 доллар мавжуд булиши кифоя килади.

CFD битимларининг кучли тарафлари

Савдоларда CFD ёрдамида сиз куйидаги имкониятларга эга буласиз

 • Бозор тенденциясидан катъий назар даромад олиш имконияти (актив нархинининг усишидан хам ва пасайишидан хам);
 • Ихтирий бозорларда савдо килиш мавжуд биржа инструментларидан танлаб савдо килиш;
 • Кичик бошлангич капиталга эга булиб хам даромад олиш;
 • Келажакда нархнинг узгаришини сугурталаган холда, молиявий зарарларни минималлаштириш;
 • Асос активидан фойда олиш (мисол учун, CFD буйича агар асос активи акция булса даромадни хам акциялардан ва унга хисобланган дивидентлардан оласиз).*

*TeleTrade TeleTrade CFD савдосида дивидент (“dividend adjustment”) тушунчасига узгартириш киритган. Бу узгартириш куйидагича шаклланади: дивидент киймати бу клиент томонидан акциялар буйича дивидент хисобланадиган кунга келиб битим тузилган булса хисобланадиган кийматдир, бунда сотиб олиш шартномаси тузилган булса дивидент хисобланади, сотиш шартномаси тузилган булса дивидент киймати хисобланмайди.

TELETRADE КУЙИДАГИ АКТИВЛАРДАН CFD ДАРОМАДЛАРИНИ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ БЕРАДИ:

 • олтин;
 • кумуш;
 • Нью-Йорк фонд биржаси акциялари (Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, Mcdonald's Corporation ва бошка компаниялардан иборат.);
 • Фонд индекслари;
 • Фьючерслар;
 • Нефт.

Чукур билимга эга булмокчи булсангиз!Укув курсларига ёзилинг!

Укиш учун буюртма бериш

Бепул таълим

Укиш учун буюртма бериш

Бепул таълим