TeleTrade офисида таълим бериш

Агарда сизнинг вактингиз булиб кундузги шаклда таълим олиш хохиши булса бизнинг мутахассисларимиз сизнинг хизматингизда булади.

Форекс-курсларида турли дастурлар такдим килинган булиб, мутахассисларимиз сизга энг оптималини танлашга ердам беришади. Акс холда мутахассиларимиз сизга машгулотларнинг индивидуал жадвалини ишлаб чикадилар.

Машгулотлар бошланиши биланок сизда шахсий маслахатчи пайдо булади ва куйидаги холатларда ёрдам беради:

 • Сизнинг буш вактингизга хамда билим даражангизга тугри келадиган укув дастурини ишлаб чикишда;
 • Даромад олиб келувчи савдо стратегиясини ишлаб чикишда;
 • Савдо вактида ва умуман бозорда харакат стретияси буйича консультация беришда;
 • Оммабоб таркалган хатоларни килмасликка ва битим тузишда тугри карор кабул килишда.

ОФИСДАГИ КУНДУЗГИ МАШГУЛОТЛАР КИМЛАРГА МУЛЖАЛЛАНГАН?

Кундузги таълим жараени куйидагиларга тугри келади:

 • Буш вакти мавжуд шахсларга;
 • Билимларни укитувчи билан богликликда шахсан узи олишга интилувчилар;
 • Ахборотларни машгулот залида аник ва пухта олмокчи булганларга;
 • Машгулот жараенларида тажриба алмашиб уз стратегиясини мукаммал килмокчи булганларга.

ОФИСДАГИ МАШГУЛОТЛАРНИНГ КУЧЛИ ТАРАФЛАРИ

Шахсий консультант
Дастлабки машгулотларданок сизда шахсий консультант пайдо булиб, уз капиталингизни тугри бошкаришда, битим тузиш стратегиясини тугри танлашда, битимларни тугри ва даромадли амалга оширишда устозингиз хамда маслахатчингиз булади. TeleTrade курслари мобайнида шахсий консультантингиз, сизнинг молия бозорига кириб боришингиз учун йуналтирувчи омил сифатида хизмат курсатади.

Хар бир мижозга алохида ёндашув
TeleTrade компаниясида машгулотлар оддий лекциялар ва семиналар эмас балки бу сизнинг шахсий консультантигиз томонидан ва сизнинг барча талабларингизга жавоб берувчи шахсий жадвалингиздир.

Форекс бозори оламига реал кириш
TeleTrade машгулотлар олами – бу юкори малакали трейдерлар гурухидир. Ушбу трейдерлар хар бир тингловчи билан хамжихатликда реал савдолар оламига олиб бориб, реал савдо ва битимлар билан таништиради ва савдо стратегиянгизни ишлаб чикишда мухум омил вазифани бажариди. Машгулотларнинг бу каби куриниши сизга бозор холати узгаришларига оператив харакатнинг энг тугри ва оптимал тактикасини ургатади. Келажакда курсда олинган малакалар сизга реал савдоларда психологик тусикларни енгиб утишда катта ёрдам беради.

ТАЪЛИМ ФОРМАТИ

TeleTrade курсларида турли хил форматлари мавжудлиги сизга нафакатт назарий билимларни олишда балки уларни амалда куллаш имкониятларини хам беради. Шунинг учун таълим жараёни жуда кизик хамда сер мазмун булади ва тез орада реал савдоларга утишингиз учун мухим омил сифатида хизмат килади.

ОФИСДА УТКАЗИЛАДИГАН КУНДУЗГИ ТАЪЛИМ ТУРЛАРИ

 • Forex тузилмаси ва иш тартиби, молия бозорлари негизлари ва даромад олиш услублари тугрисидаги лекциялар туплами.
 • Шахсий консультант билан мулокот. У сиз билан биргаликда машгулотларда катнашиб, шахсий дарслар жадвалингизни ва даромад стратегиясини биргаликда ишлаб чикади.
 • Амалий машгулотлар. Бунда сиз демо хисоб раками оркали олган билимларингизни амалда синаш имкониятига эга буласиз.
 • TeleTrade компанияси етакчи трейдерларининг муаллифлик семинарларида катнашасиз ва ушбу семинарларда форекс бозори сирлари хамда нозик томонлари ёритиб берилади. Трейдерлар узларининг тажрибалари билан булишган холда кизикарли ва даромадли стратегия сирларини очиб беради.
 • Етакчи ва энг кучли трейдерларининг «Мастер класс» машгулотлари. Бу каби машгулотлар сизга форексда ишлаш ва даромад олиш тактикасини ургатади.
 • Турли уйинлардан иборат машгулотлар. Ушбу машгулотлар сизда муваффакиятли трейдерни шакллантириш учун булган махоратни шакллантиради.
 • Бозорнинг тахлилий шархлари (обзоры). Форекс курслари доирасида бозор холати буйича сиз энг янги маълумотларни оласиз ва шахсий савдо амалиётингизда тадбик килишни урганиб оласиз.
 • Гурухда амалий машгулотлар. Гурухларда утказилиб уларда бозор холати моделлаштирилиб хар бир тингловчидан вужудга келган вазиятдан келиб чикиб уз савдо стратегиясини амалда куллашдан иборат булади..

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ НАРХЛАРИ

Бошлангич курс бепул булиб TeleTrade компанияси хар бир офисида такдим килинади.. Курс уз ичига 3 та машгулотни олади (2та назарий лекция ва 1та амалий семинар). Чукуррок курслар нархлари буйича компания офисларидан билиб олиш мумкин.

Укиш учун буюртма бериш

Бепул таълим