Forex таълимоти

Трейдерларни укитиш

Forex ва ва бошка молия бозорларида даромад олиш жуда осон!
Арзон сотиб олиш – киммат сотиш!
Форексда битим тузиш учун сотиб олувчини ёки сотувчини ахтариш муаммосидан холи буласиз, бундан ташкари Сиз уз маблагларингизни юкори малакали трейдерларга ишончли бошкарувига бериб даромад олишингиз мумкин!

Форексда ва бошка молия бозорларида савдо килиш — бу савдонинг энг даромадли турларидан биридир. Муваффакиятли трейдер куйидаги кулайликлар билан узини таъминлайди:

 • Юкори даромад олиш билан;
 • Мунтазам ривожланиб бориш имкониятлари билан;
 • Кизикарли иш жараёни билан;
 • Рахбар ва ходимлардан мустакил булиш билан;
 • Хар кандай шароитда ва жойда ишлаш имконияти билан.

Куйида келтирилган буюртмани тулдириб, купрок маълумотни олишингиз мумкин!

Бизнинг маслахатчилар, укиш ва консультация олишингиз учун маъкул булган вактни аниклаш максдадида Сиз билан алокага чикади.

Бепул таълим

FOREX ДАСТЛАБ БОШЛАГАНЛАР УЧУН

Ушбу боскичда Сизга шахсий маслахатчи бириктирилади ва Сиз билан индивидуал укиш дастурини ишлаб чикиб Сизнинг ГК TeleTrade таълим марказида бутун укишингиз давомида сиз билан бирга булади ва керакли барча маслахатларни беради.

«Молия бозорлари» таълим курсининг дастлабки бепул машгулотлар 1 хафта давом этади ва икки этапдан иборат булади.

ТАНИШУВ БОСКИЧИ

Ушбу боскич 1,5 соатлик 2 лекциядан иборат булиб лекциялар куннинг биринчи ва икиннчи яримида утказилади ва Сиз узингизга маъкул вактни танлаб олишингиз мумкин.

Лекцияларда Сиз куйидагиларни билиб оласиз:

 • Forex ва бошка молия бозорлари тугрисида тушунчаларни;
 • Молия бозорларида савдо жараёни кандай амалга оширилиши тугрисида;
 • Бозор тахлилини амалга ошириш усуллари;
 • Бозорда юкори даромад олиш учун нима ёрдам бериши тугрисида.

Ушбу боскич молия бозори билан танишиш учун мулжанлаган булиб, сиз ушбу боскичда молия бозорларида савдо килиш канчалик кизиклигини аниклаб оласи.

АМАЛИЙ БОСКИЧ

Назарий машгулотлардан сунг амалий машгулот утказилади.

Амалий машгулотлар вактида Сиз шахсий маслахатчи ёрдамида савдо терминалини урганасиз ва демо хисоб ракамда савдо килишга утасиз.

Дастлаб савдоларни амалга ошириш учун зарур булган базавий билимлар (инструментлар, тактикалар, стратегиялар). Бундан сунг олинган билимларни амалиетга тадбик килиш бошланади.

Дарсларнинг мунзамлиги ва жадвалини узингизнинг вактингизга караб белгилашингиз мумкин.

Дастлабки базавий курслар билан биргаликда Сиз хар хил тематик семинарлар ва мастер классларга катнашишингиз мумкин. Ушбу машгулотлар хар хафта худудий филиалларда утказилиб келинади.

Барча маълумотлар учун худудий филиалларга мурожат килишингиз мумкин.

Кушимча машгулотларнинг нархлари TeleTrade компанияси худудий филиалларида аникланади.

МАШГУЛОТЛАР ЯКУНИДА МЕН НИМАГА ЭГА БУЛАМАН?

Дастлабки базавий укув курсларидан сунг Сиз малакали трейдер курсиларини тамомлаганингиз тугрисида сертификатига эга буласиз. Лекин энг асосийси Сиз молия бозорларида савдо килиш учун энг зарур булган билимларга эга буласиз.

ЧУКУРЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ (МАЛАКАЛИ ТРЕЙДЕРЛАР УЧУН)

Чукурлаштирилган таълим жараёни уз ичига Форекс билан ишлаш муаллифлик семинарларни ва дастурларни уз ичига олади. Таълим жараёни

Укув жараёни давомида Сиз куйидагилага эга буласиз:

 • Юкори малакали ва тажрибали трейдерлар томонидан ишлаб чикилган савдо тизимлари тугрисидаги;
 • Бозор характани аник в реал прогноз килиш усуллари ва услублари тугрисида.

Мавжуд дастурларнинг барча хусусиятлари тугрисида хамда таълим курслари нархлари тугрисида маълумотларни TeleTrade компаниясининг худудий филиалларидан билишингиз мумкин.

Таълим турлари

TeleTrade компаниясида Forex ва бошка молия бозорларида савдо килишни ургатиш учун барча шарт шароитлар яратилган. Замонавий укув курслари тингловчиларнинг нафакат билим даражаси балки уларнинг бандлик даражасини инобатга олган холда ишлаб чикилган.

TELETRADE ОФИСИДА ТРЕЙДИНГА (САВДО КИЛИШ) УКИТИШ

Агарда Сиз Forexбозори ва унинг ишлаш тартиби хамда тузилмаси тугрисида чукур билимларни эгаллаш хохишида булсангиз албатта TeleTrade офисига ташриф буюришингиз лозим. У ерда Сиз менеджердан укув семинарлари жадваллари тугрисида маълумот оласиз.

Forex бозорида савдо килишни компания офисида урганиш, – бу лектор билан шахсан куришиб мулокотда булиш имкониятини беради ва ушбу мулокотдан Сиз савдо амалиётлари борасида барча саволларингизга жавоб олиб, савдо килишнинг барча хусусиятларини билиб оласиз.

TeleTrade офисида трейдинга урганиш Сизга куйдаги имкониятларни беради:

 • Форекссавдосида катта тажрибага эга булган мутахассислар билан якиндан танишиш;
 • Узингига 100% тугри келадиган универсал савдо дастурини ишлаб чикиш;
 • Нафакат назарий балки амалий билимларга эга булиш;
 • Юкори малакали трейдерларнинг муаллифлик дарсларида хамда мастер классларида иштирок этиш;
 • Кунлик тахлилий маълумотларни олиш (бозор холати шархлари);
 • Валюта бозори хусусиятлари ва мухитини хис этиб савдо жараёнларида катнашиш.

TeleTrade компанияси Форекс, бозорида савдо килиш бепул мушгулотлари 2 лекция ва 3 амалий машгулотдан иборат Чукурлаштирилган дастурлар, кушимча дарслар хамда семинар ва мастер класслар пуллик булиб. Уларнинг нархлари тугрисида компания офисларида билишингиз мумкин.

ДИСТАНЦИЯЛИ ТАЪЛИМ

Агарда TeleTrade TeleTrade офисига ташриф буюра олмасангиз хамда Форекс савдо курслари кундузги укиши учун вактингиз булмаса Сиз учун энг кулай таълим шакли бу масофали (дистанцион) таълим курслари тугри келади. Таълим курслари куйидагиларни уз ичига олади:

 • Кулай таълим тизими: машгулотлар мунтазамлигини ва вактини узингизга кулай даврини танлаш яъни эрталаб соат 9 дан кеч соат 9 гача булган вакт;
 • Таълим олиш жойини узингиз танлаш имконияти: бунда сизга факатгина компьютер ва интернет мавжудлиги кифоя килинади;
 • Forex бозори билан ишлашда шахсий маслахатчи мавжудлиги;
 • Skype оркали TeleTrade компанияси мутахасислари билан алока килиш ва зарур маслахатларни олиш;
 • Forex савдо килиш видео дастурлари ва укув материаллари тулик тупламига эга булиш.

TeleTrade компанияси Форекс, бозорида савдо килиш бепул мушгулотлари 2 лекция ва 3 амалий машгулотдан иборат Чукурлаштирилган дастурлар, кушимча дарслар хамда семинар ва мастер класслар пуллик булиб. Уларнинг нархлари тугрисида компания офисларида билишингиз мумкин.

Бепул таълим