Forex ва CFD молиявий интсрументларидан фойдаланииб савдо битимларини тузишдан ва инвестиция килинишидан эхтимолий зарар олиш ха

Утган савдо амалиетлари натижалари, келажакда муваффакиятли савдо килиш ва даромад олиш кафолати эмасдир.

Forex ва CFD молиявий инструментларидан фойдаланиш юкори даромад олишга кенг йул очиб бериш билан биргаликда зарар олиш хавф хатар борлигини таъкидлаб утади. Шунинг учун савдо амалетини бошлашдан олдин молиявий имкониятларингиздан келиб чикиб инвестиция стратегиясини пухта ишлаб чикиш мухум.

Ушбу эслатма молия бозорларида савдо амалиетлари билан боглик мавжуд барча хавф- хатарларни узида мужассам килмаган. Саволлар тугилган холатда сиз TeleTrade консультантлари ва мутахасисларига мурожат килишингиз керак булади.

ХАВФ-ХАТАРЛАР ЭСЛАТМАСИ

 1. Ушбу эслатманинг максади барча кизикканлар учун молиявий бозорларда (форекс ва CFD молия бозорлари) утказиладиган савдолар буйича мавжуд эхтимолий хавф-хатарлар борасида маълумот беришдан иборат

  Эътибор берингки молия бозоларида холатлар хилма-хиллиги боис ушбу эслаада курсатилган хавф-хатарлар руйхати тулик эмас.

 2. Ушбу молия интсрументлари кулланилган инвестиция фаолиятида маълум хавф- хатарлар мавжудлиги билан ажралиб туради, чунки битимларни тузиш жараенида кредит тиргаки ишлатилади ва ушбу кредит тиргаги нафакат даромадни балки битимга инвестиция килинган маблагларнинг йукотилишига олиб келади. Ушбу эслатмада хавф-хатар деганда биз даромаднинг еки инвестиция килинган маблагларнинг йукотилиши деб тушинилади.

 3. Эслатма уз максади сифатида мижозни молия бозорларида битим тузишдан тухтатиш эмас. Эслатманинг асосий максади бу Форекс и CFD савдоларида мавжуд хавф- хатарларни тугри бахолашга ердам беришдан иборат булиб инвестиция карорларини пухта уйлаб амалга оширишга етаклашдир.

 4. Форекс ва бошка турдаги молия бозорлари савдоларида катнашиш маълум хавф- хатарлар билан богликдир (савдо ва носавдо).

  Эхтимолий хавф-хатарлар куйида келтирилган курсаткичларга асосан турларга булинади:

  Келиб чикиш манбасидан:

  • тизимли хавф-хатар — бу хафв-хатар потенциал булиб тизимни сифатли ишлашига тугридан-тугри боглик лекин маълум бир молия инструментига боглик эмас. Тизимли хавф-хатарларга куйидагилар киради: конунчиликдаги узгаришлар; сиесий нобаркарорлик; макроиктисодий вазиятлар, (девальвация, бозор инкирози, банк еки валюта инкирози ва бошкалар). Бундан ташкари тизимли хафв-хатарларга хал килиб булмайдиган вазиятлар хам киради (зил зила, давлат тунтарилиши, турли хил табиий офатлар ва бошкалар).
  • тизимли булмаган хавф хатар (индивидуал хавф-хатар) — бу мижознинг ва бозорнинг бошка ихтиерий иштирокчининг хафв-хатаридир: ваколатли бошкарувчининг, савдо тизимининг, инвесторнинг, брокер компаниясининг еки дилинг марказининг ва шу каби бошкалар.

  Хафв- хатар факторлари буйича:

  • иктисодий хавф-хатар — бу булиши мумкин булган эхтимолий иктисодий холат хавф-хатаридир (номаъкул иктисодий холат). Ушбу хавф-хатарнинг келиб чикиши тизимли хавф-хатар келиб чикишидан эхтимоли юкорирок. Иктисодий хавф-хатарларга куйидагилар киради:

   • нарх хавф-хатари: нархларнинг номакул узгаришига боглик булган хавф-хатар. Чунки бир катор молиявий инструменларнинг нарх харакати доираси жуда катта булиши мумкин шунинг учун даромад олиш хам зарар куриш хам хавф-хатари мавжуддир;

   • валюта хавф-хатари: валюта курсларининг номаъкул узгаришлари туфайли келиб чикадиган эхтимолий зарарлар хавф-хатари;

   • фоиз хавф хатари: молия бозорлари катнашчиларига намакбул булган фоиз ставкаларининг эхтимолий узгариш хавф-хатари;

   • инфляция хавф-хатари: пул бирлигининг кадри тушиб кетиш хавф-хатари;

   • ликвидлик хавф-хатари: маълум бир молиявий инструментининг вакт оралигида олди сотди билан боглик булган эхтимолий кийинчиликлар хавф-хатаридир. Ликвидлик хавф-хатари спрэднинг усишига сабабчи булиши мумкин бу эса стоп ордерларнинг кулланилишини кийинлаштириб окибатда очик битимлар буйича зарарнинг ортишига олиб келиши мумкиндир. Эхтимолий зарарлар хавфидан йироклашиш учун мижозларга молиявий бозорлардаги холатларни мунтазам кузатиб бориш ва аклли ивестицион сиесатни олиб боришни тавсия киламиз.

  • хукукий хавф — хатар –конунчиликда булиши мумкин булган эхтимолий узгаришлар хавф-хатаридир, (амалдаги конучилик актларининг узгариши еки бекор килиниши булар катори солик хужжатлари хам киради). Хукукий хавф-хатарлар каторига молиявий бозорларинг фаолиятини тартибга солувчи конунчилик нормаларининг йуклиги окибатида мижозларнинг эхтимолий зарар куриши хам киради.

  • социал-сиесий хавф-хатар — социал ва сиесий холатнинг номакул холати буйича хавф-хатари (кузгалонларлар ва харбий харакатлар бошланиши мумкинлиги).

  • криминал хавф-хатар — учинчи шахсларининг фирибгарлик хатти-харакатлари ва савдо тизимининг сир тутилган маълумотлар базаларига ноконуний кириш туфайли келиб чикиши мумкин булган эхтимолий хавф-хатарлар.

  • технк (кадр, операцион) хавф-хатар куйидаги холатлар окибатида келиб чикиши мумкин булган хавф-хатарлар:

   • ахборот, коммуникацион, электр, электрон ва шу каби тармокларнинг носозлиги окибатида;
   • бозор инфратузилмасининг номакбуллиги окибатида келиб чикадиган технологик хатолар (бошкарув, амалиет ва бошка шу каби жараенлар);
   • ходимларнинг хатти- харакати туфайли.

   Мижозларнинг терминали окрали ишлашда яъни тизими носозлик, программани нотугри созланганлиги ва мижоз томонидан булган алоканинг емонлиги окибатида келиб чикадиган хамма хавф-хатарлар мавжуд. Бозорнинг максимал иш билан юкланганлиги вактида (иктисодий янгиликлар чиккан вакти каби), алока каналида булиши мумкин булган юкори бандлик холати окибатида форекс компанияси билан алока килиши имконияти кийинлашишини мижоз тула тушиниши лозим.

  • табиий хавф-хатар — келиб чикиши мумкин булган табиий офатлар (зилзила, сув тошкинлари ва бошкалар);
  • техноген хавф-хатарлар — инон фаолияти билан боглик булган авария холатлари.

  Мижоз учун иктисодий окибатлар буйича:

  • даромаднинг камайиши еки екотилиши хавф-хатари – бу даромадни камайишига еки умуман йукотилишига олиб келадиган холатларнинг пайдо булишидир;
  • инвестиция маблагларининг йукотилиши хавф-хатари – бу инвестиция маблагларининг кисман еки тулик йукотилишига олиб келиши мумкин булган холатларнинг пайдо булиши;

  Мижознинг хавф-хатар билан богликлиги буйича:

  • тугридан тугри хавф-хатар — бу мижозга тугридан тугри боглк булган хавф хатардир;
  • • тугридан- тугри булмаган хавф- хатар — мижозга боглик булмаган лекин мижознинг даромад даражасига таъсир килувчи номамъкул вокеаларнинг пайдо булиши.
 5. Кушимча ва узига хос молиявий инструментларга боглик булган ва мижоз томонидан амалга ошириладиган савдо битимлари доирасида вужудга келадиган хавф-хатарлар:

  • Форекс ва CFD билан савдо битимларини амалга оширишда кредит тиргаги мавжудлиги боис курснинг арзимаган харакати мижознинг хисоб ракамида зарарга олиб келиши мумкин.
  • Номакул бозор вазияти вужудга келганда ва мижознинг самарасиз тузилган битимлари окибатида депозитнинг тулик микдори ва битимни актив холатда ушлаб туриш учун кушимча куйилган маблаг микдори хам йук булиб кетиши хавф- хатарлари мавжуд.
  • Мижоз учун номакул булган нарх харакати окибатида тузилган битимнинг самарасизлиги туфайли ушбу битим компания томонидан мажбурий равишда бекитилиши мумкин. Бу эса уз навбатида инвестиция маблагларининг тулик йук булишига олиб келади.Ушу холатда йукотилган маблаглар учун тула жавобгарликни мижоз уз зиммасига олади.
  • Форекс бозорида мавжуд булиши мумкин булган номакул вазиятлар окибатида позицияларни епиш еки очиш кийинчилиги еки умуман амалга ошириб булмаслик хавф- хатари мавжуд. Бу каби холатлар нарх харакатининг шиддатли тус олишида пайдо булади.
  • Зарарларни камайтириш учун урнатилган Стоп-лосслар, хар доим хам зарарни камайтирмаслиги хам мумкин чунки нарх харакатининг шиддатли тус олиши окибатида стоп лосс буйруги белгиланган нуктада бажарилмаслиги мумкин ва мижоз учун катта зарарни олиб елиши мумкин.
 6. Ушбу эслатма оркали компания сизга куйидагиларни етказади. Компания шу каби шартномаларни учинчи шахслар билан хам тузади. Бундан ташкари компания учинчи шахслар томонидан шартномаларга асосан Форекс-бозори ва CFD молиявий инструментлари буйича узи ва учинчи шахс манфаатини кузлаб битимлар тузади ва бошка харакатлар олиб боради.

 7. Ушбу оркали мижоз ва компания уртасида форекс бозори ва CFD молиявий инструментлари оркали тузилган битимлари окибатида можаро пайдо булиши эхтимоли борлигини эслатади.

 8. Мижозга даромад олиш кафолати йуклиги тугрисида хам эслатма берилади. Компания тузилган шартномага асосан, мижознинг савдо амалиётларидан олинадиган даромадлари буйича хеч кандай кафолат бермайди. Савдо битимлари юзасидан кабул килинган карорларга тулик мижоз узи жавобгар булиб компания ушбу карорлар буйича хеч кандай жавобгарликни зиммасига олмайди.

 9. Бозорларда амалга ошириладиган молиявий амалиетлар зарар олиб келиши мумкин. Бошка шахсларнинг моливий муваффакияти мижоз учун шу каби даромадлар олиши кафолати эмас. Хар бир мижознинг муваффакияти даражаси шахсан узига боглик булиб муваффакияти ва муваффакиятсизлиги тулик мижознинг зиммасида булади.

 10. Юкоридагилардан келиб чикиб мижозга форекс ва бошка молия бозорларида савдо амалиетлари билан боглик хавф-хатарларини тулик урганиб чикиб уларнинг узига маъкуллик даражасини аниклаш тавсия килинади.

 11. Юкорида келтирилганлар мижозларни битим тузмасликка чакириш эмасдир балки битимларни тузишда эхтиеткорликка риоя килишликка ва мавжуд булиши эхтимоли бор хавф-хатарлар тугрисида мижозларни огохлантиришдан иборатдир. Мижозлар ушбу оркали, узи режалаштирган инвестиция микдоридан келиб чиккан холда молиявий интсрументлар савдоси стратегиясига акил ва пухталик билан ендашган холда ишлаб чикишни тавсия киламиз.

 12. Агарда таржима юзасидан матнда келиб чикиши мумкин булган зиддиятда матннинг рус тили варианти тугри деб кабул килинади.