Халкаро ташкилотларда TeleTrade аъзолиги

TeleTrade компанияси халкаро ташкилотларда иштирок этишга жуда катта эътибор бериб келади. Чунки сохада назорат ташкилотлари мавжуд булиши жуда мухимдир ва катор ноконуний хатти- харакатларни олдини олади ва сохага оид конунчиликни ишлаб чикишда жуда мухим ролни бажаради.

Юкоридаги максадларни кузлаб TeleTrade компанияси «Биржадан ташкари молия инструментларини ва технологияларни бошкариш маркази (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий - ЦРФИН)» ташкилотининг хамда Молия бозорлари иштирокчиларининг муносабатини тартибга олиш комиссияси аъзоси булди.

ЦРФИНда TeleTrade иштироки

«Биржадан ташкари молия инструментларини ва технологияларни бошкариш маркази (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий - ЦРФИН)» узини-узи бошкариш нотижорат ташкилоти Россиядан форекс бозорини тартибга солувчи илк ташкилот булиб фаолит юритиб келмокда.

Унинг фаолияти доирасига куйидагилар киради:

 • Бозорни тартибга солиш ва фаолиятини стандартлаштириш учун йуналтирилган норматив хужатларни ишлаб чикиш;
 • Трейдерларнинг ва бозорнинг турли иштирокчилари хукукларини химоя килиш.

Ташкилотнинг барча аъзолари фаолиятига асосан гурухларга булинган булиб TeleTrade компанияси форекс хизмати етказиб берувчилар гурухига киради.

СРО НП «ЦРФИН» ташкилоти тугрисида бу ерда. тулик маълумотни олишингиз мумкин.

СРО НП «ЦРФИН» ташкилоти аъзоларига куйиладиган талаблар:

 • РФ худудида руйхатга олинган корхона мавжудлиги (компания мижозларига хизмат курсатиш учун;

 • Минимал урнатилган устав жамгармасига эга булиш ва мижозларга кафолатланган туловларни амалга ошириш сугуртаси. Компаниянинг барча пул маблаглари Росия банкларида жойлаштирилиши шарт;

 • Ташкилотнинг барча аъзолари халкаро микесда кабул килинган фаолият этикаси ва талабларига катъий равишда риоя килишлари шарт. Ушбу шартларга компания фаолияти тугрисида, савдо жараенида мавжуд хавф-хатарлар тугрисида тулик маълумотлар бериш ва аник тугри реклама фаолиятини юритиш.

TeleTrade компаниясининг ушбу ташкилот аъзолиги туфайли форекс бозори фаолияти ривожланиши ва тизимлилигига эришиб келинмокда.

TeleTrade компаниясининг КРОУФР ташкилотида иштироки

Молия бозорлари иштирокчиларининг муносабатларини бошкариш комиссияси (Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков -КРОУФР) нотижорат ташкилоти булиб молия бозорлари иштирокчиларининг узаро муносабатларини тартибга солувчи ташкилотдир.

КРОУФР аъзолик – бу юкори шараф булиб форекс бозорида трейдерларнинг ва инвесторларнинг хукукларини химоя килиш гаровини берувчи ташкилотдир.

TeleTrade компанияси уз мижозларига мустахкам хукукий химояни таклиф килиб уларнинг сифати фаолиятини янада оширишга эришди.

КРОУФР ташкилоти тугрисида тулик маълумотни бу ерда. билишингиз мумкин.

КРОУФР максади ва вазифалари:

 • Халкаро молия бозорлари иштирокчиларининг фаолиятини узаро бошкариш учун керак булган шарт- шароитларни яратиш;

 • Халкаро молия бозорлари иштирокчилари учун хавф-хатарлар даражасини камайтириш;

 • Молия бозорларида савдо амалиетларини стандартлаш ва уларни тадбик килиш хамда можароларни инсоний ва тинч йул билан хал этиш коидаларини ишлаб чикиш ва тадбик килиш;

 • КРОУФР аъзолари булган брокерларнинг мижозлари учун сугурта фондини ташкил килиш;

 • Курсатилаетган хизматлар сифатини оширишда ва унга керак булган шарт- шароитларни яратиш;

 • Молия бозорлари фаолияти сохасида ишлаб чикилган конунчилик асосларини яхшилаш ва такомиллаштришга уз таъсирини курсатиш;

 • Халкаро молия бозорларини ахборот ва тахлилий маълумотлар билан куллаб куватлаш;

 • Янги технологияларни сохага жорий килиш хамда фаолиятни янада сифатини ошириш борасида тадкикотларни олиб бориш.

КРОУФР фаолиятининг асосий йуналишлари:

 • Молия бозорлари иштирокчиларининг узаро можароларини тинч ва инсоний хал килиш;

 • Молия бозорларида иштирок этувчи компаниялар фаолиятини сертификатлаштириш;

 • Иштирокчи компания томонидан уз мажбуриятларини бажариш борасида ва уларнинг фаолити устидан катъий назорат килишдир.