Teletrade компаниялар гурухи

TeleTrade компаниялар гурухи глобал молиявий холдинги хисобланиб, дунёнинг барча мамлакатларида узининг ваколатхоналарига эга. Уз мижозларига барча молия бозорларида савдо килишлари учун энг кулай шарт -шароитларни яратиб берган.

Бизнинг максадимиз:

Форекс биржаси савдоларида катнашиш учун уз мижозларига энг юкори сифатда хизматларни ташкил килиб, аник тахлилий прогнозларни такдим этиб, мижозларнинг даромадлари ошишига кумак беришдир.

Teletrade компаниялар гурухи мана 20 йилдирки дунёнинг энг нуфузли команиялари катори форекс бозорида юкори сифатли хизматларни курсатиб келмокда. Биз учун компаниямиз номи ва шани энг олий ва мукаддас рамздир.

Teletradeнинг кучли тарафлари

 • хар бир мижозга алохида ёндашиб ишлаш;
 • молия хизматлари сохасида катта тажриба (20 йиллик тажриба);
 • иктисодиёт, бизнес инвестициялари ва валюта бозорлари буйича энг малакали ва юкори тажрибали мутахассислар командаси мавжудлиги;
 • компаниянинг дунё молия бозоридаги мавкеи ва дунёнинг 30 дан ортик давлатларида уз ваколатхоналарги эгалиги;
 • иш жараёнига пухталик билан ёндашиши;
 • молия бозорлари экспертларидан аник тахлилий ахборотларни тез кабул килиш замонавий инфротузилмалар мавжудлиги;
 • компания уз мижозлари ва хамкорлари билан ошкора ва ишончли мулокот олиб бориши;
 • бизнесни амалга оширишда энг юкори сифатли технологиялардан фойдаланиши.

Teletrade компаниялар гурухи стратегияси
Teletrade компаниясининг асосий максади бу мижозларни максимал даражада ахборотлар хамда уларнинг капиталини ортишига хизмат килувчи моливий инструментлар билан таъминлашдан иборатдир.

Стратегик максад албатта куйидагилар ёрдамида амалга оширилади:

 • Teletrade компаниясида тажрибали мутахасислар сонини купайтирш ва уларнинг штатини кенгайтириш;
 • Компания мутахасисларининг тинимсиз равишда малакасини ошириб бориш;
 • Юкори сифатли хизматларни курсатиш ва улар сонини мунтазам равишда ошириб бориш;
 • Энг замонавий ахборот телекоммуникация технологияларидан фойдаланиб хизматлар сифатини мунтазам ошириб келиш;
 • Молия бозорида мухим булган таълим ва консультация хизматларини курсатиш жараёнида янги таълим усулларидан фойдаланиш;
 • Teletrade сервиз хизматларидан фойдаланувчи мижозларга кулай шарт- шароитларни такдим килиш учун уз фаолият доирасини мунтазам равишда ошириб бориш.