TeleTrade билан самарали бизнесни барпо киламиз!

ГК TeleTrade барча манфаатдор шахсларга узинг бренди асосида уз шахсий бизнесини ташкили килиш имкониятини такдим килади. TeleTrade. Таклиф килинган бизнес турларидан бирини танлаб, самарали бизнесни шакиллантиринг ва даромад олишни бошланг.

ХАМКОРЛИКНИНГ «ВАКИЛ БРОКЕР» ТУРИ»

Брокер вакили, тартибида шахсий бизнесни ташкил килмокчи булсангиз куйидаги талабларга жавоб беришингиз лозим:

 • Шахс сифатида одамлар билан енгил тил топа олиш кобилияти мавжудлиги;
 • Молия сохасида ва молия махсулотлари савдосида тажрибага эга булишингиз;
 • Агарда Сиз TeleTrade компаниясига янги мижозларни жалб килишни ва компания махсулотларини оммалаштириш режаларингиз ва икониятяларингиз булса.

TeleTradeкомпаниясига жалб килинган янги мижозларнинг савдо амалиётидан олинган даромадлардан уз улушингизни олишингиз мумкин. Ушбу жараён жуда осон булиб, жалб килинаётган янги мижозларга, молия бозорлари ва компания махсулотлари тугрисида тугри ва хакконий маълумотларни такдим килиш лозим булади.

Сизнинг даромадингиз хар бир жалб килинган янги мижоз билан биргаликда ортиб боради.

КУЙИДАГИ БОСКИЧЛАР ОРКАЛИ ХАМКОРЛИК ЖАРАЁНИ ЖУДА ОСОН БУЛАДИ:

1. Сиз одамлар билан мулокот киласиз.

2. Уларга
Forex ва бошка молия бозорларида
савдо килиш тугрисида маълумотлар берасиз.

3. Мижоз Сизнинг тавсиянгизга асосан
TeleTrade компаниясига мурожат килади
ва Forex-хисоб ракам очади.

4. Жалб килинган мижознинг даромадидан от
тегишли фоизни оласиз.

TeleTrade, уз навбатида бизнесингиз самарадорлигини ошириш учун барча имкониятларни яратиб беради:

 • Зарур реклама материалларини (буклетлар, флаерлар ва фирма эсдалик совгалари)
 • ГК TeleTradeофисларида зарурий таълим курсларини ташкил килиниши;
 • Зарур булган барча ахборот маслахат хизматлари курсатилиши.

Куйидагилар оркали самарали бизнесни ташкил килиш учун
барча имкониятларни компания яратиб беради:

 • Зарур реклама материаллари билан таъминлаш (буклетлар, флаерлар ва фирма эсдалик совгалари);
 • TeleTrade офисларида зарурий таълим курсларини ташкил килиб бериш;
 • Зарурур булган барча ахборот маслахат хизматларини курсатиш.

ХАМКОРЛИКНИНГ «ФРАНЧАЙЗИНГ» ТУРИ»

Франчайзинг хамкорлик доирасида бизнесни ташкил килмокчи булсангиз куйидаги талабларга жавоб беришингиз лозим:

 • Юкори даромадли бизнес турини шакиллантиришга интилиш мавжудлиги;
 • Молия бозорлари ва молия махсулотлари савдосида юкори малакага ва билимга эга булишингиз;
 • Уз худудингиз хусусиятларини билган холда иш ташкил килиш имкониятларига эга булишингиз.

Бу холатда Сиз дунёда тан олинган TeleTrade бренди остида уз бизнесингизни яратиб иш олиб бориш имкониятига эга буласиз.

франчайзингтури оркали бизнесингизни бошлаб куйидагиларга эга буласиз:

 • TeleTrade брендидан фойдаланишингиз имконияти;
 • Даромад келтирувчи бизнес турини шакиллантириш имконияти;
 • Компаниямиз мутахассислари маслахатларидан тулик фойдаланиш;
 • Зарур булган барча реклама махсулотларидан уз худудингиз талабларига риоя килган холда тулик фойдаланиш.

ХАМКОРЛИК ЖАРАЁНИ:

TeleTrade билан бизнесни ташкил киласиз.

Олган даромадингиз – бу офисда такдим килинадиган ахборот маслахат хизматлари.

TeleTrade ажратмалари – мижозларнинг савдо амалиётларидан олинган спред кийматлари.

Уз бизнесингизни биз билан хамкорликда ташкил килиб куйидаги имкониятларга эга буласиз:

 • Брендимизда фойдаланиш хукуки;
 • Даромад берувчи тайёр бизнес-шаклига эга буласиз;
 • Мутахассиларимизнинг ахборот кумагига;
 • Худудингизда олиб бориладиган реклама жараёнига ёрдамни (бизнинг маркетнг булимимиз худуингиз шарт шароитларига мослаб реклама махсулотларини яратиб беради).

ХАМКОРЛИК ДАСТУРИ