TeleTrade мукофотлари

TeleTrade компаниясининг уз фаолиятига малакали ва ноёб ёндашуви оркали дунё микиёсида энг йирик ва мустахкам компаниялар сафига кушилди ва бир катор халкаро ташкилотлар томонидан юкори бахоланди ва мукофотланди.

Узининг 20 йиилик фаолияти мобайнида катта тажрибага эга булиб, уз мижозларига янада сифатли хизмат курсатиб келмокда ва тупланган тажрибаси билан барча мижозлари билан булишиб, уларнинг даромадларини ортишига амалий ёрдам курсатиб келмокда. Уз фаолияти мобайнида доимиий равишда юкори сифатга эътибор бериши TeleTrade компанияси хакконий равишда дунёнинг энг яхши Форекс брокерлари каторига киритилган.


«Best Standard Forex Broker 2013»

Хар йили Бирлашган Араб Амирликларида утказиладиган Forex Show анжуманида Teletrade компаниясига Best Standard Forex Broker - 2013 мукофоти такдим этилди. Ушбу мукофот оркали Teletrade компанияси нафакат Россия, Европа давлатларида балки Якин Шарк ва Шимолий Африкада уз обрусига эга булиб компаниянинг фаолияти турли китъаларда юкори бахоланганидан далолат берди.

Шундай килиб TeleTrade компаниясининг фаолияти дунёнинг барча китъаларида юкори бахоланди.

«Most Trusted Forex Broker 2013»

2013 йилнинг 14-15 ноябрида Бирлашган Араб Амирликларида утказилган 12th Forex Show анжуманида Teletrade компанияси энг ишончли брокер номинациясида голиб булди ва «Most Trusted Forex Broker 2013» мукофоти билан такдирланди.

TeleTrade компаниясига топширилган мукофот, Якин Шарк ваШимолий Африка давлатларида Forex бозорида энг ишончли савдо компанияси сифатида тан олинганидан далолат беради.

Most Trusted Forex Broker 2013 мукофоти бу TeleTrade компаниясининг халкаро молиявий хамжамияти томонидан, курсатилаётган хизматларнинг юкори сифатини тан олганлиги тугрисида далолт беради.


«Most Trusted Forex Broker 2013 мукофоти бу ГК TeleTrade компаниясининнг халкаро молиявий хамжамият томонидан, курсатилаётган хизматларнинг юкори сифатини тан олганлиги тугрисида далолатдир»

Master Forex-V академияси турт йил давомида Европа ва Россия учун энг унумли таълим лойихаси деб тан олинмокда. Ушбу академия TeleTrade компаниясига «Forex 2013 йилнинг энг яхши тахлил килувчи брокер» унвонини топширди

Бу мукофот Teletrade компаниясига умумий брокерлар рейтинги ичидан голиб сифатида танлаб олиниб такдим килинди.

«2013 йил Молия бозори эксперти»

TeleTrade компаниясига «Банкиръ» журнали томонидан 2013 йил 5 декабрида утказилган халкаро конкурсда «2013 – Фонд ва молия бозори етакчиси» мукофоти топширилди.

Бир ой давомида давогарларни бахолаш жараёни амалга оширилди ва натижада энг профессионал, ишончли, инновацион, ноёб хизмат турларини таклиф киладиган компаниялар голиб дел эълон килинди.

TeleTrade компанияси икк йил давомида ушбу мукофотга сазовор булиб келмокда. Берилган мукофотлар TeleTrade компанияси соха етакчиси сифвтида юкори профессионал даражага етганлигини яна бир маротаба исботлаб берди. Компания жуда катта тажрибага эга булиб, уз билимларини мижозларига такдим килиб, молия бозорлари савдоларидан даромад олиш учун уз хиссасини кушишга дойим тайёрдир.


«Европада энг яхши Форекс брокер 2013 ва шаркий европанинг энг яхши савдо платформаси» номинацияси.

TeleTrade компаниясига Global Banking & Finance Review жахон мукофоти томонидан икки номинацияда «Европада энг яхши Форекс брокер 2013 ва Шаркий европада энг яхши савдо платформаси» номланган унвон топширилди.

Ушбу мукофот Global Banking & Finance Review интернет нашриёти томонидан 2011 йилда ташкил этилган. Global Banking & Finance Review дунё молия ва бизнес сохасидаги маълумотлар билан таништиради ва мукаммал тахлилий маълумотларни такдим килади. Global Banking & Finance Review мукофотларида экспертлар томонидан бахо берилади ва шу тарика ушбу мукофотларни молия бозоридаги сифат белгиси деб аташ мумкин булади.

«2012йил Forex-брокери»

2012 йил 24 ноябрида «Молия олами мукофоти» (Премия Финансового Мира) дастури доирасида TeleTrade компанияси йилнинг энг яхши форекс брокери деган унвонга сазовор булди.

«Молия олами мукофоти» (Премия Финансового Мира) молия бозорлари оламида энг нуфузли конкурслар каторига кириб, молия брокерлари орасида энг тажрибали ва юкори малакага ега компанияларни танлаб олиб уларни мукофотлашдан иборатдир. Бу каби юксак мукофотни совриндори булиш юксак ишонч ва юксак бахо белгисидир чунки бунда асосан компания мижозларининг берган бахоси энг асосий курсаткич булади.


Россия хукуматининг «Йилнинг энг яхши компанияси» (Компания года) конкурси «энг яхши иш берувчи компания» номинацияси.

2012 йил 24 ноябрда утказилган «Йилнинг энг яхши компанияси» расмий миллий мукофот доирасида TeleTrade компанияси «йилнинг энг яхши иш берувчи компанияси» деган номинациясида галаба козонди.

Ушбу мукофотнинг берилиши компаниянинг мавкеини, жадал ривожланаётганини, уз ходимлари ва мижозларига гамхурлик билан муносабатда булганлиги исботидир.

2012 йилда TeleTrade компанияси ушбу мукофот билан учинчи бор такдирланди.

FOREX Expo Awards 2012 — Best CFD Broker

2012 йил 3 ноябрда Москва шахрида утказилган «FOREX EXPO 2012» нуфузли халкаро танловда компания «Энг яхши стандарт форекс брокери (Best Standard – FOREX Broker)» деган ном билан такдирланди ва энг юкори бахога эга булди. Овоз бериш тартиби очик ва ошкора утказилиб хар бир иштирокчи уз фикрини билдириш имкониятига эга булди.


«Россия молия элитаси 2012 (Финансовая элита России 2012)» совринининг молия бозорида энг яхши иш берувчи (Работодатель года на финансовом рынке) ва энг яхши форекс таълим берувчи (Компания года в сфере Forex образования) номинацияларда ютуб чикди ва энг юкори совринларга эга булди.

«Россия молия элитаси 2012 (Финансовая элита России 2012)» соврини расмий равишда 2012 йил 14 июнда булиб утди ва компания икки юксак номга созовор булиб, фаолиятини янада ривожлантиришга илхомланди.

Ушбу мокофот 10 йил олдин ташкил килинган булиб, молия бозорларида энг юксак курсаткичка эга булган компанияларга такдим килинади.

Ушбу мукофотда номзодлар руйхатига тушиш учун компаниялар бир катор катъий талаб ва койидаларга жавоб бериши шарт. Бу эса компанялардан молия бозори сохасидаги конунларга катъий риоя килиши ва юксак имиджга эга булишни талаб килади..

Forex Expo Awards 2011 халкаро кургазмасида «Россия ва МДХ мамлакатлари энг яхши брокери (Best Forex broker in Russia and the CIS)» соврини.

«Россия ва МДХ мамлакатлари энг яхши брокери» номини TeleTrade компанияси 2011 йилда «Forex Expo Awards 2011» халкаро кургазмаси мобайнида сазовор булиб, узининг юксак салохиятга ва ишончга эга булган глобал компания эканлигини яна бир бор исботлади.


«Йил компанияси (Компании года)» миллий мукофоти «Ишонч ва репутация (Репутация и доверие)» номинацияси.

Бизнес оламида энг нуфузли мукофотлардан бири булган «Йил компанияси (Компании года)» мукофоти билан мана икии йилдирки TeleTrade энг ишончли ва юксак репутацияга эга булган компания сифатида такдирланиб келинмокда. Мукофот бериш тантаналари 2011 йил 21 ноябрда булиб утган.

Forex Broker №1 мукофоти

Global Forex Awards (GFA) мустакил халкаро ташкилот томонидан 2011 йил 9 мартда такдим этилган «Forex Broker №1» мукофоти TeleTrade компанияси учун энг шарафлидир. Мукофот молия бозорида энг нуфузли халкаро ташкилот томонидан такдим килинган.

Компания узининг машаккатли мехнати, уз мижозларининг юксак ишончига эришиши ва дунёда энг куп сонли ваколатхоналар эгаси сифатида халкаро экспертлар томонидан хар томонлама бахоланиб мукофотга эришган.


«Йил компанияси (Компании года)» миллий мукофоти «энг мустахкам ва ишончли компания» номинацияси

«Йил компанияси (Компании года)» миллий мукофоти 2010 йилда TeleTrade компаниясига «энг мустахкам ва ишончли компания» номинациясида мукофотланди. Ушбу мукофот энг ишончли ва максимал ошкора сиёсат олиб борадиган ва уз мижозлари олдида юксак ишончга эга булган компанияларга такдим килинади.

Forex Expo Awards 2010 халкаро кургазмасида «Broker of the year – Йил брокери» номинацияси.

Кургазмада компания «Йил брокери» деган энг нуфузли ном билан такдирланди. Forex Expo Awards – конкурсида дунёнинг барча профессионал трейдерлари томонидан ошкора овоз бериш тартиби асосида номзодлар мукофотланади. Шунинг учун ушбу мукофот компаниянинг дунёда ва уз мижозлари орасида эгаллаган шарафли мавкеини хакконий равишда курсатади.


Forex Expo Awards 2010 халкаро кургазмасида « Best CFD Broker» номинацияси.

«Энг яхши CFD брокер» мукофоти компанияга уз мижозларига халкаро молия бозорларида CFD интструменлари билан савдо килиш учун энг кулай шарт-шароитларни яратиб берганлиги учун такдим килинган.

Forex Expo Awards 2009 халкаро кургазмасида «Best Standard» номинацияси.

«Энг яхши стандарт форекс брокери (Best Standard - Forex Broker)» мукофоти ошкора равишда интернетда утказилган булиб, TeleTrade компаниясига халкаро молия бозорида булган ишонч юкори эканлигига яна бир бор исбот булди. Мукофотни топшириш расмий тантаналари Москва шахрида Forex Expo awards мукофоти доирасида утказилди.


«Молия сохасида Европанинг энг яхши компанияси» унвони

«Молия сохасида Европанинг энг яхши компанияси» унвонига компания узининг мунтазам ривожланишининг юкори курсаткичлари эвазига эга булди. Мукофот «Europe Business Assembly» (EBA) халкаро ташкилоти томонидан Буюк британияда ташкил килинган булиб, асосий максади бозор ракобатини, мижозларга хизмат курсатиш даражасини яхшилаш ва инвестицияларни унумли ва тугри бошкариш каби сохаларга, компаниялар томонидан эътиборни кучайтиришдан иборат булган..

«Европа сифати» мукофоти

2004 йилда TeleTrade компанияси «Европа сифати» мукофоти билан Europe Business Assemble халкаро ташкилоти томонидан юкори малакали мутахассислар командаси шаклангани хамда мижозларга хизмат курсатишда энг яхши шароитлар яратганлиги учун такдирланган.


«Форекс брокерларининг 2012 йил энг яхши тахлилчиси»

2012 йил 20 декабрда Masterforex-V Академияси томонидан йил мобайнида утказилган очик овоз бериш жараёнини тугатди ва хар бир номинация буйича голибларни эълон килди. TeleTrade компаниясини бежиз молия бозори эксперти деб аташмайди, чунки компания узининг 20 йиллик мехнат фаолияти мобайнида, дунёнинг куп мамлакатларида юкори малакали мутахассислар, трейдерлар ва инвесторлардан иборат нуфузли илмий анжуманларни утказиб келмокда.
Masterforex-V академияси томонидан утказилган очик овоз бериш жараёни натижасига кура TeleTrade молия бозорида тахлилий хизматларни курсатувчи энг зур компанияси деб тан олинди.

«Молия бозорининг йил эксперти»

2012 йил 21 ноябрда Украинада утказилган «Фонд ва молия бозори етакчиси — 2012» конкурси буйича номинантларга мукофотлар топширилди. Ушбу конкурс халкаро «Банкиръ» журнали томонидан ташкил килинган булиб, Украинада молия бозори етакчиларини аниклашдан иборат булган. Ташкилотчи максади, Украина молия ташкилотлари ичида энг ишончли ва юкори сифат билан ишловчи компанияларни жамоатга ошкора курсатиб, бизнес ва оддий одамларга енгиллик яратишда иборатдир. TeleTrade компанияси ушбу конкурснинг энг юкори мукофотига эга булди ва «Молия бозорининг йил эксперти» номинациясида голиб чикди.


«Украина молия Олимпи» профессионал мукофотининг «Молия бозорининг йил компанияси» номинацияси

16 ноябр 2012 йил TeleTrade компанияси «Украина молия Олимпи» профессионал мукофотининг «Молия бозорининг йил компанияси» номинацияси голиби деб топилди. Конкурсда 2011 йил — 2012 йилнинг 2 квартали (квартал, ярим йиллик ва йиллик хисоботларнинг курсаткичлари ва ушбу давр молиявий холат курсаткичлари инобатга олинган), фаолиятнинг очиклиги даражаси, тармок экспертлари томонидан берилган бахолар, профессионал уюшмаларнинг маълумотлари, молиявий мустахкамлик, тармокдаги нуфузи даражаси ва уз мижозлари одида мажбуриятларни бажариши даражалари инобатга олинган. Ва TeleTrade компанияси профессионалларнинг фикрига кура хакконий равишда ушбу нуфузли номни кулга киритди чунки компания барча курсаткичларга асосан ушбу номга лойиклигини исботлади.